Biwerbouwen verléiren an de leschte Minuten

*/ ?>

Am nächste Kellerduell verléiren d’Biwerbouwen mat 1-2 zu Bieles.

Et soll einfach net sin. No langer Féierung hun mir nach an de leschten Minuten 2 Goaler krit a stin elo trotz groussem Kampf mat eidelen Hänn do. An dat obwuel mir nach 2 Grousschancen mat je engem Ball op de Poteau an op d’Lat haten.

Zesummen géint den Ofstieg an Zesummen fir Biwer!!!

Goal:
0-1 Christian Weis

Sharen mit:

Beitrag veröffentlicht von: Steve Birtz